Skip links

ALGEMENE VOORWAARDEN MBJ-IT

1. Gegevens van de onderneming

MBJ-IT is de handelsbenaming van dhr. Jordan DRIEGHE, BTW BE0631.992.612, met vestigingseenheid te 9250 Waasmunster, Schrijbergstraat 16,
website: www.mbj-it.be , e-mail: info@mbj-it.be , tel.: 0485 29 21 19

2. Algemene bepalingen

MBJ-IT biedt zowel fysieke als digitale producten te koop aan via haar webshop. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij MBJ-IT. zij worden minstens voor het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking van de klant worden gesteld op een wijze die de klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere te dragen taksen of belastingen.

De uitgedrukte prijzen omvatten niet de leveringskosten. Deze worden apart vermeld bij het afronden van de bestelling.

4. Aanbod

MBJ-IT is niet gebonden door kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de webshop. Zij is in geen enkel geval gehouden tot aansprakelijkheid in het geval van manifeste materiële vergissingen en/of fouten.

In het geval dat de klant specifieke vereisten heeft in verband met compatibiliteit, kleur, omvang, prestaties, of dergelijke meer dient hij steeds voorafgaandelijk aan de bestelling contact op te nemen met MBJ-IT teneinde diens wensen en vereisten te bespreken.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. MBJ-IT is niet aansprakelijk in het geval een goed dat als voorradig wordt geafficheerd niet meer uit voorraad kan worden geleverd.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst is gesloten zodra de klant het aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6. Duurcontracten

In het geval de klant een overeenkomst van bepaalde duur (abonnementsformule, wederkerende prestaties, …) aangaat met MBJ-IT, wordt de overeenkomst behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst aangegaan voor termijn van één jaar. Zij wordt telkens en van rechtswege voor éénzelfde termijn verlengd op de vervaldatum van de overeenkomst.

Elke partij kan de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of via e-mail met een duidelijke vermelding welke producten, abonnementen, contracten worden opgezegd. Deze opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voorafgaand aan de vervaldatum van de overeenkomst.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van de reeds uitgevoerde betalingen. De volledige prijs volgens de overeenkomst zal steeds verschuldigd zijn. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vordering van MBJ-IT op de klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot teruggave of vergoeding in hoofde van MBJ-IT. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst houdt het akkoord van MBJ-IT met vroegtijdige opzegging van een overeenkomst geen afstand van diens rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst in.

7. Betaling en betalingsmiddelen

De klant kan zijn bestelling betalen via de volgende betalingsmiddelen:

 • Overboeking
 • Bancontact
 • Paypal

De klant dient de bestelling te betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

Indien de klant betaalt via bankoverschrijving, zal MBJ-IT de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als MBJ-IT niet de volledige betaling ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, heeft zij het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

8. Verzending en levering

MBJ-IT verbindt zich ertoe de bestelling te leveren binnen een termijn van 30 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen MBJ-IT en de klant op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt.

Indien MBJ-IT niet in staat is om de producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt zij zich ertoe om de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant zal MBJ-IT dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als MBJ-IT de leveringstermijn opnieuw overschrijdt, heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Bij levering dient de klant de verpakking onmiddellijk te controleren op eventuele schade. Als de producten beschadigd zijn, mag de klant de levering niet aanvaarden en moet hij MBJ-IT onmiddellijk op de hoogte brengen.

9. Herroepingsrecht

Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, kan hij zich beroepen op het herroepingsrecht zoals nader omschreven in deze bepaling. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten afgesloten met ondernemingen.

De klant beschikt over een herroepingsrecht, zonder opgave van redenen, dat hij kan uitoefenen binnen de veertien kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst of afhaling van de bestelling om deze terug te sturen naar MBJ-IT, met het oog op omruiling of terugbetaling. Dit zonder boete en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50 , § 2 WER en artikel VI.51 WER zijn vermeld. Enkel de kosten van standaardlevering worden teruggestort.

De klant stemt uitdrukkelijk in dat de terugbetaling tevens door middel van een waardebon uitgereikt door de verkoper kan gebeuren. De klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Onverminderd artikel VI.48 WER, verstrijkt de herroepingstermijn van veertien dagen na:

 • De dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt, of;
 • Indien de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
 • Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

De klant die van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de producten binnen de bovenvermelde termijn terugsturen in hun oorspronkelijk verpakking, of bij gebreke daaraan, herverpakt op kosten van de klant met hetzelfde beschermingsniveau als toen het prodcut werd geleverd, compleet en nieuw, met gebruikmaking van het formulier dat hier beschikbaar is: Europees Herroepingsformulier

In geval van vermissing, niet-teruggave van accessoires of beschadiging van producten, zal de klant MBJ-IT het overeenkomstige deel van de verkoopprijs terugbetalen. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening. De klant kan het product langs eigen weg terugsturen naar het volgende adres: MBJ-IT, Schrijbergstraat 16, 9250 Waasmunster.

Overeenkomstig artikel VI.51, § 2 WER is de klant alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het betreft een loutere visuele inspectie zonder daadwerkelijk gebruik te maken van de goederen. De teruggave van beschadigde producten of producten die niet geschikt zijn voor wederverkoop door MBJ-IT ontneemt de klant derhalve zijn recht op terugbetaling. De klant heeft geen recht op terugbetaling indien de producten beschadigd of ongeschikt voor wederverkoop door MBJ-IT worden ontvangen.

In geval van weigering van terugbetaling verbindt MBJ-IT zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

Goed uitgevoerde diensten zoals installatie- en inbouwkosten, ingewisselde vouchers voor inbouw en/of installatie en kosten voor bijzondere verzendopties worden niet terugbetaald.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Dienstenovereenkomsten van zodra de uitvoering ervan reeds is begonnen;
 • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen;
 • Overeenkomst waarbij de klant MBJ-IT specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. De klant verleent zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming dat deze levering uitvoering vindt onmiddellijk na bestelling en betaling, en dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

10. Garantie

Indien de klant een consument is heeft hij recht op de wettelijke garantie van twee jaar conform de bepalingen van artikel 1649bis e.v. van het oud Burgerlijk Wetboek. Deze garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de producten.

In het geval MBJ-IT een tweedehandsproduct verkoopt, is de wettelijke garantietermijn beperkt tot één jaar.

De klant moet de onderneming via e-mail informeren over de gebrekkige producten binnen de twee maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de klant.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op gebreken of schade die de oorsprong vindt in de fout of de nalatigheid van de koper. Zij is evenmin van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen. Wanneer MBJ-IT contracteert met een andere onderneming, is de garantie beperkt tot de garantie die de producent van het geleverde goed aanbiedt. De koper zal zich in dit geval rechtstreeks tot de producent moeten wenden.

11. Klachten

Als de klant klachten heeft , kan hij contact opnemen met de onderneming via info@mbj-it.be

MBJ-IT informeert zijn klanten over het bestaan van het Europees Centrum voor de Consument België (Hollandstraat 13, 1060 Brussel, odr@eccbelgium.be, tel +3228923712). Bij geschillen tussen MBJ-IT en de consument kan deze zich steeds wenden tot het Europese ODR-platform voor de regeling van online geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

12. Persoonsgegevens

MBJ-IT gebruikt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend in overeenstemming met haar privacybeleid zoals uiteengezet op haar website.

13. Overmacht

MBJ-IT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verbintenissen die te wijten is aan overmacht.

In geval van overmacht zal MBJ-IT de klant hiervan op de hoogte brengen, en zullen de verbintenissen van MBJ-IT krachtens de overeenkomst van rechtswege worden opgeschort. De termijn voor uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht.

In het geval van overmacht kan MBJ-IT op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit kan ontstaan.

14. Ongeldigheid van bepalingen

Indien één van de bepalingen vermeld in deze algemene voorwaarden ongeldig is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aantasten. De getroffen bepaling dient te worden vervangen door een bepaling die strookt met de wettelijke vereisten.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten aangegaan tussen MBJ-IT en diens klanten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde zijn bevoegd.