Skip links

PRIVACY VERKLARING

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van MBJ-IT van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, diensten of, aangeboden door MBJ-IT of door onze Partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en voor de aanbieding van bepaalde diensten en producten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op informatievergaring en verwerken van bestellingen en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan u dit steeds per e-mail melden.

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
– Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
– Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze Partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 3 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door MBJ-IT U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: privacy@mbj-it.be

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

Ofwel door een brief te versturen aan MBJ-IT, op volgend e-mailadres: privacy@mbj-it.be
Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële booschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.
Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookie-beleid.

11. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot
– MBJ-IT, e-mail: privacy@mbj-it.be
– de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be